Připraveno na GDPR
Služba Status
DatabázeOffline
PřihlášeníOffline
CHanel 99Offline
CHannel 1Offline
CHannel 2Offline
CHannel 3Offline
CHannel 4Offline

GDPR

Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Obecné podmínky
Registrací a přihlášením do hry podává uživatel žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání hry a kromě toho uvedením své e-mailové adresy prohlašuje, že souhlasí s VoP a Pravidly hry.
Základem smlouvy o užívání jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky a seznámení s nimi uživatel stvrzuje svým přihlášením.
Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez nutnosti dodržování lhůt písemně,zpravidla e-mailem, řádně ukončit.
Neexistuje žádný nárok uživatele na otevření účtu a umožnění účasti na hře ani na zachování hry nebo její dostupnosti.
Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv zdokonalovat nebo upravovat nebo provoz bez udání důvodů zastavit.
Provozovatel může tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit .
Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Všeobecnými podmínkami opětovným hraním hry nebo přihlášením do hry.

§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statků
Název účtu musí mít minimálně 4 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky.
Uživatel si může pro maximální bezpečnost jeho účtů, registrovat neomezený počet účtů.
Při výběru názvu účtu se musí respektovat práva na ochranu jména reálně existujících osob
a to platí také pro pojmenování skupin, které nesmí být pojmenovány podle existujících klubů, firem či značek.
Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře.
Uživatel získává na svůj účet výhradní právo na užívání a na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání.
Práva na užívání jsou časově omezena na dobu platnosti smlouvy, pokud není ve hře uvedena platnost kratší.
Uživatel prostřednictvím práv na užívání nenabývá vlastnictví ani jiných práv k virtuálním statkům.
To platí i pro virtuální statky, které uživatel může používat na základě prémiového účtu.
Uživatel nemá nárok na přesun účtu do jiného herního světa ani na jiný server.
Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo hru a také pokus o taková předání může být trestný.
Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat.
Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo.
Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost.
V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.
Registrací souhlasíte, že chcete přijímat občasné emailové zprávy o novinkách na serveru a komunitě. Odhlásit se můžete v došlém emailu.
Pokud by uvedená e-mailová adresa nebyla platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat.
Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn.
Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po přiměřené době smazat.

§ 3 Zneužití chyb a skriptování/podvádění
Opatření, která způsobují podvody nebo mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět.
Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy.
V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován.
Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů.
Každý hráč je povinen jím zjištěné chyby programu neprodleně ohlásit provozovateli prostřednictvím formuláře Herní podpory.
Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat do budoucna se zablokováním svého účtu.
Kopírování jmen nebo vydávání se za člena týmu může být postihováno blokací účtu.

§ 4 Pravidla chování
Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně a jejich propagace nejsou v žádné podobě povoleny.
Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby, nebo které porušují platné právo, zejména zákonnou ochranu mládeže, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné účty mohou být zablokovány nebo smazány.
Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky.
Provozovatel si nepřivlastňuje uživateli napsané nebo odkazované texty.
Kontrola se provádí namátkově a na základě konkrétního upozornění.
Je zakázáno vydávat se ve hře, zejména na fóru, za jiného uživatele nebo pracovníka podpory, správce komunity, provozovatele apod. nebo jiným uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.
Také je na hře zakázáno jak koliv bránit ostatním uživatelům ve hraní opakovaným pronásledování po CH a zabíjením.

§ 5 Jazyk hry
Oficiální jazyk ve hře a na fóru se řídí jazykem herních textů na daném serveru.
Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího vulgárního pojmenování vést k zablokování nebo smazání účtu, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování.

§ 6 Prosazování pravidel
Prosazování pravidel zajišťuje tým sestávající ze správců, herního personálu a pracovníků podpory.
S nimi se lze spojit prostřednictvím herního supportu.
Pokud se uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné kompetentní osobou tak, že se se stejnou záležitostí obrátí na jinou osobu, může to vést k zablokování nebo smazání jeho účtu.
Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny, pokud jsou odeslány prostřednictvím příslušné funkce formuláře podpory.

§ 7 Ochrana osobních údajů
Pro přihlášení do hry se shromažďují údaje, které vedou k jedinečnému rozeznání každého uživatele.
Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a podle přísných ustanovení aktuálních zákonů (jako je spolkový zákon o ochraně osobních údajů a zákon o telemédiích).
Údaje se uchovávají kvůli dodatečné kontrole fair-play.

§ 8 Náklady
Hru lze hrát zcela zdarma.
Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné automatické náklady.
Uživatel má nicméně možnost nechat si za úplatu připsat jednotky Dračích mincí.
Ty budou přiřazeny tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány.
Ceny jsou uvedeny přímo ve "Hlavní, panelu" a "Zakoupit mince".
Prémiová měna může ve hře sloužit k používání doplňkového obsahu a ten zahrnuje zvláštní předměty, dopravní prostředky či jiné herní výhody.
Na dostupnost určených výhod však neexistuje nárok.
Dračí mince potřebné pro tento obsah jsou vždy zřetelně uvedeny.
Vzhledem k tomu, že doplňkový obsah lze použít pouze v případě, že jsou na uživatelském účtu k dispozici Dračí mince, nemohou vyvstat neočekávané náklady.
Použitím prémiové měny získává uživatel nevýhradní právo na užívání zvolené výhody, které platí pouze pro příslušný uživatelský účet.
Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena dobou platnosti této smlouvy.
Každý uživatel serveru, má právo podpořit rozvoj serveru a to formou daru a tímto rozhodnutím souhlasí s tím, že jeho dar je dobrovolný a provedl ho ze svobodné vůle.
Veškerá práva přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele.
Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit a za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s Gopay.
Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy a v těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele.
V případě dotazů se prosím obraťte na svého poskytovatele nebo na pracovníky naší podpory.
V zájmu ochrany mladších hráčů hra nenabízí možnost vyhrát peníze nebo se nechat vyplatit.
Dračí mince tudíž nemohou být vyměněny za reálnou měnu ani v takové měně vyplaceny.
Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají.
Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.

§ 9 Reklamační řád
Reklamace hlaste na emailovou adresu : admin@saitan.cz
Do předmětu reklamace vložte ID účtu ke kterému se reklamace vztahuje a název serveru a nebo můžete použít herní support.
K uznání reklamace je potřebný doklad o provedené platbě, způsob platby, čas a datum jejího uskutečnění.
Reklamaci není možné uznat pokud nebude emailová adresa ze které bude podán podmět k reklamci souhlasit s emailovou adresou registrovanou u daného ID účtu.
O průběhu reklamace budete informování formou emailu.

§ 10 Odstoupení od kupní smlouvy
Zakoupením Dračích mincí na Herní účet, je považováno poskytovatelem za využité a nelze tak uplatnit nárok na odstoupení od Kupní smlouvy.
Uživatel také nesmí požadovat jakoukoliv jinou náhradu.

§ 11 Závěrečná ustanovení
Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním hry.
Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.
§ provozovatel:
René Mládek
email : admin@saitan.cz 
tel: 725632657
ič : 73431443
sídlo:
36001 Sadov 47